bul. Kocho Racin br.14, vl.6, st.6
1000 Skopje, R.Macedonia
tel: +389 2 3132-200
fax: +389 2 3225-131
email: contact@delege.com.mk

Ние ги обезбедуваме најдобрите правни услуги , посебно во областа на граѓанско и трговско право.

Настани и вести


Клиенти

Референтната листа на Адвокатскотодруштво ДЕ ЛЕГЕ е обемна и во истата се застапени клиенти од сите области настопанството, маркетинг и рекламирање, банкарството и финансии, преработка на железо,отпад, метали и неметали, фармацевската индустрија, транспорт и логистика, какои голем број на застапувања на физички лица посебно во делот на облигационитеправа и обврски.

Поради ограничувањето утврдено одАдвокатската комора на Република Македонија, не сме во можност да ја објавимелистата на нашите клиенти.